Phương thức String toLocaleUpperCase ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toLocaleUpperCase () của một chuỗi

Trả về một chuỗi mới với phép biến đổi chữ hoa của chuỗi ban đầu, theo các ánh xạ trường hợp ngôn ngữ.

Tham số đầu tiên đại diện cho ngôn ngữ, nhưng nó là tùy chọn (và nếu bỏ qua, ngôn ngữ hiện tại sẽ được sử dụng):

'Testing'.toLocaleUpperCase() //'TESTING'
'Testing'.toLocaleUpperCase('it') //'TESTING'
'Testing'.toLocaleUpperCase('tr') //'TESTİNG'

Tương tự nhưtoUpperCase(), ngoại trừ điều đó không tính đến ngôn ngữ.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: