Phương thức String toLocaleLowerCase ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toLocaleLowerCase () của một chuỗi

Trả về một chuỗi mới với phép biến đổi chữ thường của chuỗi ban đầu, theo ánh xạ chữ hoa địa phương.

Tham số đầu tiên đại diện cho ngôn ngữ, nhưng nó là tùy chọn (và nếu bỏ qua, ngôn ngữ hiện tại sẽ được sử dụng):

'Testing'.toLocaleLowerCase() //'testing'
'Testing'.toLocaleLowerCase('it') //'testing'
'Testing'.toLocaleLowerCase('tr') //'testing'

Như thường lệ với quá trình quốc tế hóa, chúng tôi có thể không nhận ra những lợi ích, nhưng tôi đọc trên MDN rằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không có ánh xạ trường hợp tương tự ở các ngôn ngữ khác, để bắt đầu.

Tương tự nhưtoLowerCase(), ngoại trừ điều đó không tính đến ngôn ngữ.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: