Phương thức String substring ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức chuỗi con () JavaScript của một chuỗi

substring()trả về một phần của chuỗi và nó tương tự nhưslice(), với một số điểm khác biệt chính.

Nếu bất kỳ thông số nào là âm, nó sẽ được chuyển đổi thành0. Nếu bất kỳ tham số nào cao hơn độ dài chuỗi, nó sẽ được chuyển đổi thành độ dài của chuỗi.

Vì thế:

'This is my car'.substring(5) //'is my car'
'This is my car'.substring(5, 10) //'is my'
'This is my car'.substring(5, 200) //'is my car'
'This is my car'.substring(-6) //'This is my car'
'This is my car'.substring(-6, 2) //'Th'
'This is my car'.substring(-6, 200) //'This is my car'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: