Phương thức tìm kiếm chuỗi ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức tìm kiếm JavaScript () của một chuỗi

Trả lại vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi được truyền dưới dạng tham số trong chuỗi hiện tại.

Nó trả về chỉ số của thời điểm bắt đầu sự xuất hiện hoặc -1 nếu không tìm thấy sự xuất hiện nào.

'JavaScript'.search('Script') //4
'JavaScript'.search('TypeScript') //-1

Bạn có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng một biểu thức chính quy (và trong thực tế, ngay cả khi bạn chuyển một chuỗi, chuỗi đó cũng được sử dụng nội bộ và minh bạch như một biểu thức chính quy).

'JavaScript'.search(/Script/) //4
'JavaScript'.search(/script/i) //4
'JavaScript'.search(/a+v/) //1

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: