Phương thức lặp lại chuỗi ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript repeat () của một chuỗi

Được giới thiệu trongES2015, lặp lại các chuỗi cho số lần cụ thể:

'Ho'.repeat(3) //'HoHoHo'

Trả về một chuỗi trống nếu không có tham số hoặc tham số là0. Nếu tham số là âm, bạn sẽ nhận được RangeError.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: