Phương thức String normalize ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript normalize () của một chuỗi

Unicode có bốn chínhhình thức chuẩn hóa. Mã của họ làNFC,NFD,NFKC,NFKD.Wikipedia có một lời giải thích tốt về chủ đề này.

Cácnormalize()phương thức trả về chuỗi được chuẩn hóa theo biểu mẫu bạn chỉ định, mà bạn chuyển làm tham số (NFClà mặc định nếu tham số không được đặt).

Tôi sẽ sử dụng lại ví dụ MDN vì tôi chắc chắn có cách sử dụng hợp lệ nhưng tôi không thể tìm thấy ví dụ khác:

'\u1E9B\u0323'.normalize() //ẛ̣
'\u1E9B\u0323'.normalize('NFD') //ẛ̣
'\u1E9B\u0323'.normalize('NFKD') //ṩ
'\u1E9B\u0323'.normalize('NFKC') //ṩ

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: