Phương thức String match ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript match () của một chuỗi

Cho một biểu thức chính quy được xác định bởiregex, cố gắng so khớp nó trong chuỗi.

Ví dụ:

'Hi Flavio'.match(/avio/)
// Array [ 'avio' ]

'Test 123123329'.match(/\d+/)
// Array [ "123123329" ]

'hey'.match(/(hey|ho)/)
//Array [ "hey", "hey" ]

'123s'.match(/^(\d{3})(\w+)$/)
//Array [ "123s", "123", "s" ]

'123456789'.match(/(\d)+/)
//Array [ "123456789", "9" ]

'123s'.match(/^(\d{3})(?:\s)(\w+)$/)
//null

'123 s'.match(/^(\d{3})(?:\s)(\w+)$/)
//Array [ "123 s", "123", "s" ]

'I saw a bear'.match(/\bbear/)    //Array ["bear"]

'I saw a beard'.match(/\bbear/)   //Array ["bear"]

'I saw a beard'.match(/\bbear\b/) //null

'cool_bear'.match(/\bbear\b/)     //null

Để biết thêm về Biểu thức chính quy, hãy xemHướng dẫn về Biểu thức chính quy.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: