Phương thức String lastIndexOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript lastIndexOf () của một chuỗi

Cung cấp vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của chuỗi được truyền dưới dạng tham số trong chuỗi hiện tại.

Lợi nhuận-1nếu chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy.

'JavaScript is a great language. Yes I mean JavaScript'.lastIndexOf('Script') //47
'JavaScript'.lastIndexOf('C++') //-1

Cũng thấyindexOf().

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: