Phương thức String include ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript include () của một chuỗi

Kiểm tra xem một chuỗi có bao gồm giá trị của chuỗi được truyền dưới dạng tham số hay không ..

'JavaScript'.includes('Script') //true
'JavaScript'.includes('script') //false
'JavaScript'.includes('JavaScript') //true
'JavaScript'.includes('aSc') //true
'JavaScript'.includes('C++') //false

includes()cũng chấp nhận tham số thứ hai tùy chọn, một số nguyên cho biết vị trí bắt đầu tìm kiếm:

'a nice string'.includes('nice') //true
'a nice string'.includes('nice', 3) //false
'a nice string'.includes('nice', 2) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: