Phương thức String endWith ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript endWith () của một chuỗi

Kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng giá trị của chuỗi được truyền dưới dạng tham số hay không ..

'JavaScript'.endsWith('Script') //true
'JavaScript'.endsWith('script') //false

Bạn có thể chuyển một tham số thứ hai với một giá trị số nguyên và (nếu có)endsWith()sẽ coi chuỗi ban đầu như thể nó dài gồm nhiều ký tự:

'JavaScript'.endsWith('Script', 5) //false
'JavaScript'.endsWith('aS', 5) //true

Nó đã được giới thiệu trongECMAScript 2015.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: