Phương thức String concat ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript concat () của một chuỗi

Nối chuỗi hiện tại với chuỗi được truyền dưới dạng tham số.

Thí dụ:

'Flavio'.concat(' ').concat('Copes') //'Flavio Copes'

Bạn có thể chỉ định một số đối số có thể thay đổi và nếu bạn làm như vậy thì tất cả các đối số đó sẽ được nối với chuỗi ban đầu:

'Flavio'.concat(' ', 'Copes') //'Flavio Copes'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: