Phương thức chuỗi charCodeAt ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript charCodeAt () của một chuỗi

Trả lại mã ký tự tại chỉ mụci. Tương tự vớicharAt(), ngoại trừ nó trả về số nguyên 16 bit Unicode đại diện cho ký tự:

'Flavio'.charCodeAt(0) //70
'Flavio'.charCodeAt(1) //108
'Flavio'.charCodeAt(2) //97

Kêu gọitoString()sau đó sẽ trả về số thập lục phân, bạn có thể tra cứu trong bảng Unicode nhưđiều này.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: