Phương thức chuỗi charAt ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript charAt () của một chuỗi

Trả lại ký tự tại chỉ mụci

Ví dụ:

'Flavio'.charAt(0) //'F'
'Flavio'.charAt(1) //'l'
'Flavio'.charAt(2) //'a'

Nếu bạn đưa ra một chỉ mục không khớp với chuỗi, bạn sẽ nhận được một chuỗi rỗng.

JavaScript does not have a “char” type, so a char is a string of length 1.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: