Danh sách các từ khóa và các từ dành riêng trong JavaScript

Tham chiếu đơn giản đến tất cả các từ khóa và từ dành riêng trong JavaScript

Đây là danh sách tất cả các từ khóa và các từ dành riêng.

Chúng không thể được sử dụng làm định danh biến.

 • await
 • break
 • case
 • catch
 • class
 • const
 • continue
 • debugger
 • default
 • delete
 • do
 • else
 • enum
 • export
 • extends
 • false
 • finally
 • for
 • function
 • if
 • implements
 • import
 • in
 • instanceof
 • interface
 • let
 • new
 • null
 • package
 • private
 • protected
 • public
 • return
 • super
 • switch
 • static
 • this
 • throw
 • try
 • True
 • typeof
 • var
 • void
 • while
 • with
 • yield

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: