Hàm Reduce () trong JavaScript

Các chi tiết củareduce()Hàm trong JavaScript

reduce()là một phương thức quan trọng khác của một mảng.

reduce()thực hiện một hàm gọi lại trên tất cả các mục của mảng và cho phép tính toán dần một kết quả. NếuinitialValueđược quy định,accumulatortrong lần lặp đầu tiên sẽ bằng giá trị đó.

a.reduce((accumulator, currentValue, currentIndex, array) => {
  //...
}, initialValue)

Thí dụ:

[1, 2, 3, 4].reduce((accumulator, currentValue, currentIndex, array) => {
  return accumulator * currentValue
}, 1)

// iteration 1: 1 * 1 => return 1 // iteration 2: 1 * 2 => return 2 // iteration 3: 2 * 3 => return 6 // iteration 4: 6 * 4 => return 24 // return value is 24

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: