Trường lớp công khai JavaScript

Hướng dẫn đơn giản về Trường lớp công khai JavaScript mới

Trước đây, để tạo trường lớp công khai, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp này, khởi tạo trường trong hàm tạo:

class Counter {
  constructor() {
    this.count = 0
  }
}

Cái mớiđề xuất các trường lớp, mà bạn có thể sử dụng kể từ Chrome 72 và Node 12, cho phép chúng tôi sử dụng cú pháp này:

class Counter {
  count = 0
}

Đơn giản hơn nhiều!

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: