Toán tử JavaScript

Các toán tử cho phép bạn lấy một hoặc nhiều biểu thức đơn giản và kết hợp chúng để tạo thành một biểu thức phức tạp hơn.

Các toán tử cho phép bạn lấy một hoặc nhiều biểu thức đơn giản và kết hợp chúng để tạo thành một biểu thức phức tạp hơn.

Chúng ta có thể phân loại các toán tử dựa trên các toán hạng mà chúng làm việc.

Hầu hết các toán tử làm việc với 2 toán hạng:

Một số toán tử làm việc với 1 toán hạng:

Chỉ một toán tử hoạt động với 3 toán hạng:toán tử bậc ba.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: