Phương thức Object giá trị ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript giá trị () của đối tượng Object

Phương thức này trả về một mảng chứa tất cả các giá trị thuộc tính của riêng đối tượng.

Sử dụng:

const person = { name: 'Fred', age: 87 }
Object.values(person) // ['Fred', 87]

Object.values()cũng hoạt động với mảng:

const people = ['Fred', 'Tony']
Object.values(people) // ['Fred', 'Tony']

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: