Phương thức Object setPrototypeOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript setPrototypeOf () của đối tượng Object

Đặt nguyên mẫu của một đối tượng.

Khi bạn ở đây, hãy xem hướng dẫn của tôi vềKế thừa nguyên mẫu JavaScript

Chấp nhận hai đối số: đối tượng và nguyên mẫu.

Sử dụng:

Object.setPrototypeOf(object, prototype)

Thí dụ:

const Animal = {}
Animal.isAnimal = true

const Mammal = Object.create(Animal) Mammal.isMammal = true

console.log(’-------’) Mammal.isAnimal //true const dog = Object.create(Animal)

dog.isAnimal //true console.log(dog.isMammal) //undefined Object.setPrototypeOf(dog, Mammal)

console.log(dog.isAnimal) //true console.log(dog.isMammal) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: