Phương thức Object valueOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript valueOf () của một đối tượng

Được gọi trên một cá thể đối tượng, trả về giá trị ban đầu của nó.

const person = { name: 'Fred' }
person.valueOf() //{ name: 'Fred' }

Điều này thường chỉ được sử dụng nội bộ bởi JavaScript và hiếm khi thực sự được gọi trong mã người dùng.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: