Phương thức Object toLocaleString ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toLocaleString () của một đối tượng

Được gọi trên một cá thể đối tượng, trả về một biểu diễn chuỗi của đối tượng. Chấp nhận một ngôn ngữ tùy chọn làm đối số.

Trả về[object Object]chuỗi trừ khi bị ghi đè. Các đối tượng sau đó có thể trả về một biểu diễn chuỗi khác tùy thuộc vào ngôn ngữ.

const person = { name: 'Fred' }
person.toLocaleString() //[object Object]

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: