Phương thức Object isPrototypeOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript isPrototypeOf () của một đối tượng

Được gọi trên một cá thể đối tượng, chấp nhận một đối tượng làm đối số. Nếu đối tượng bạn đã gọiisPrototypeOf()on xuất hiện trong chuỗi nguyên mẫu của đối tượng được truyền dưới dạng đối số, nó trả vềtrue. Nếu không nó sẽ trở lạifalse.

Thí dụ:

const Animal = {
  isAnimal: true
}

const Mammal = Object.create(Animal) Mammal.isMammal = true

Animal.isPrototypeOf(Mammal) //true const dog = Object.create(Animal) Object.setPrototypeOf(dog, Mammal)

Animal.isPrototypeOf(dog) //true Mammal.isPrototypeOf(dog) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: