Phương thức Object key ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript key () của đối tượng Object

Object.keys()chấp nhận một đối tượng làm đối số và trả về một mảng tất cả các thuộc tính có thể liệt kê (riêng) của nó.

const car = {
  color: 'Blue',
  brand: 'Ford',
  model: 'Fiesta'
}

Object.keys(car) //[ ‘color’, ‘brand’, ‘model’ ]

Tôi đã nói thuộc tính liệt kê. Điều này có nghĩa là cờ có thể liệt kê bên trong của chúng được đặt thành true, là giá trị mặc định.Kiểm tra MDNđể biết thêm thông tin về chủ đề này.

Một công dụng củaObject.keyschức năng là tạo một bản sao của một đối tượng có tất cả các thuộc tính của nó, ngoại trừ một:

const car = {
  color: 'blue',
  brand: 'Ford'
}
const prop = 'color'

const newCar = Object.keys(car).reduce((object, key) => { if (key !== prop) { object[key] = car[key] } return object }, {})

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: