Phương thức Object isFrozen ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript isFrozen () của đối tượng Object

Chấp nhận một đối tượng làm đối số và trả vềtruenếu đối tượng bị đóng băng,falsenếu không thì. Các đối tượng bị đóng băng khi chúng là giá trị trả về củaObject.freeze()chức năng.

Thí dụ:

const dog = {}
dog.breed = 'Siberian Husky'
const myDog = Object.freeze(dog)
Object.isFrozen(dog) //true
Object.isFrozen(myDog) //true
dog === myDog //true

Trong ví dụ, cả haidogmyDogbị đóng băng. Đối số được truyền dưới dạng đối số choObject.freeze()bị đột biến và không thể được giải phóng. Nó cũng được trả về dưới dạng đối số, do đódog===myDog(nó là cùng một đối tượng chính xác).

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: