Phương thức Object getOwnPropertyNames ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript getOwnPropertyNames () của đối tượng Object

Object.getOwnPropertyNames()trả về một mảng chứa tất cả các tên củasở hữucác thuộc tính của đối tượng được truyền dưới dạng đối số, bao gồm các thuộc tính không liệt kê được. Nó không xem xét các thuộc tính kế thừa.

Thuộc tính không liệt kê không được lặp lại. Ví dụ: không được liệt kê trong vòng lặp for..of.

Để chỉ nhận được danh sách các thuộc tính có thể liệt kê, bạn có thể sử dụngObject.keys()thay thế.

Thí dụ:

const dog = {}
dog.breed = 'Siberian Husky'
dog.name = 'Roger'

Object.getOwnPropertyNames(dog) //[ ‘breed’, ‘name’ ]

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: