Phương thức Object entry ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript entry () của đối tượng Object

Được giới thiệu trongES2017.

Phương thức này trả về một mảng chứa tất cả các thuộc tính của riêng đối tượng, dưới dạng một mảng[key, value]cặp.

Sử dụng:

const person = { name: 'Fred', age: 87 }
Object.entries(person) // [['name', 'Fred'], ['age', 87]]

Object.entries()cũng hoạt động với mảng:

const people = ['Fred', 'Tony']
Object.entries(people) // [['0', 'Fred'], ['1', 'Tony']]

Bạn có thể sử dụng nó để đếm số thuộc tính mà một đối tượng chứa, kết hợp vớilengththuộc tính của mảng.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: