Hủy cấu trúc đối tượng trong JavaScript là gì?

“Tái cấu trúc đối tượng” có nghĩa là gì và kết quả của hoạt động hủy cấu trúc là gì?

Giả sử bạn có một đối tượng với một số thuộc tính:

const person = {
  firstName: 'Tom',
  lastName: 'Cruise',
  actor: true,
  age: 57
}

Bạn chỉ có thể trích xuất một số thuộc tính đối tượng và đặt chúng vào các biến được đặt tên:

const { firstName, age } = person

Bây giờ chúng ta có 2 biến mới,firstNameage, chứa các giá trị mong muốn:

console.log(firstName) // 'Tom'
console.log(age) // 54

Giá trị được gán cho các biến không phụ thuộc vào thứ tự chúng ta liệt kê chúng, mà dựa trên tên thuộc tính.

Bạn cũng có thể tự động gán một thuộc tính cho một biến có tên khác:

const { firstName: name, age } = person

Bây giờ thay vì một biến có tênfirstName, giống như chúng ta đã có trong ví dụ trước, chúng ta cónamebiến chứaperson.firstNamegiá trị:

console.log(name) // 'Tom'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: