Phương thức Object defineProperty ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript defineProperty () của đối tượng Object

Tạo hoặc cấu hình một thuộc tính đối tượng.

Trả về đối tượng.

Có 3 đối số. Đầu tiên là một đối tượng mà chúng ta sẽ tạo hoặc cấu hình các thuộc tính. Thứ hai là tên thuộc tính được định nghĩa là một chuỗi. Thứ ba là một đối tượng với định nghĩa thuộc tính.

Thí dụ:

const dog = {}
Object.defineProperty(dog, 'breed', {
  value: 'Siberian Husky'
})
console.log(dog.breed) //'Siberian Husky'

Tôi không chỉ nóibreed: 'Siberian Husky'nhưng tôi phải chuyển một đối tượng mô tả thuộc tính, được xác định ở đầu trang này.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: