Phương thức Object defineProperties ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript defineProperties () của đối tượng Object

Tạo hoặc cấu hình nhiều thuộc tính đối tượng cùng một lúc. Trả về đối tượng.

Có 2 đối số. Đầu tiên là một đối tượng mà chúng ta sẽ tạo hoặc cấu hình các thuộc tính. Thứ hai là một đối tượng của thuộc tính.

Thí dụ:

const dog = {}
Object.defineProperties(dog, {
  breed: {
    value: 'Siberian Husky'
  }
})
console.log(dog.breed) //'Siberian Husky'

Tôi không chỉ nóibreed: 'Siberian Husky'nhưng tôi phải chuyển một đối tượng mô tả thuộc tính, được xác định ở đầu trang này.

Nó có thể được sử dụng kết hợp vớiObject.getOwnPropertyDescriptors()để sao chép các thuộc tính từ một đối tượng khác:

const wolf = { /*... */ }
const dog = {}
Object.defineProperties(dog, Object.getOwnPropertyDescriptors(wolf))

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: