Phương thức Number valueOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript valueOf () của một số

Phương thức này trả vềnumbergiá trị của một đối tượng Number:

const age = new Number(36)
typeof age //object
age.valueOf() //36

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: