Phương thức Number toString ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toString () của một số

Phương thức này trả về một biểu diễn chuỗi của đối tượng Number. Nó chấp nhận một đối số tùy chọn để đặt cơ số:

new Number(10).toString() //10
new Number(10).toString(2) //1010
new Number(10).toString(8) //12
new Number(10).toString(16) //a

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: