Phương thức Number toLocaleString ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toLocaleString () của một số

Định dạng một số theo một ngôn ngữ.

Theo mặc định, ngôn ngữ là tiếng Anh Mỹ:

new Number(21.2).toLocaleString() //21.2

Chúng ta có thể chuyển ngôn ngữ làm tham số đầu tiên:

new Number(21.2).toLocaleString('it') //21,2

Đây là tiếng Ả Rập phía đông

new Number(21.2).toLocaleString('ar-EG') //٢١٫٢

Có một số tùy chọn bạn có thể thêm và tôi khuyên bạn nên xemTrang MDNđể biết thêm chi tiết.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: