Phương thức Number toFixed ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toFixed () của một số

Bạn có thể sử dụng phương pháp này để lấy một chuỗi đại diện cho số trong ký hiệu điểm cố định:

new Number(21.2).toFixed() //21

Bạn có thể thêm một số tùy chọn cài đặt các chữ số làm tham số:

new Number(21.2).toFixed(0) //21
new Number(21.2).toFixed(1) //21.2
new Number(21.2).toFixed(2) //21.20

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: