Phương thức Number toExponential ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toExponential () của một số

Bạn có thể sử dụng phương pháp này để lấy một chuỗi đại diện cho số trong ký hiệu hàm mũ:

new Number(10).toExponential() //1e+1 (= 1 * 10^1)
new Number(21.2).toExponential() //2.12e+1 (= 2.12 * 10^1)

Bạn có thể chuyển một đối số để chỉ định các chữ số của phần phân số:

new Number(21.2).toExponential(1) //2.1e+1
new Number(21.2).toExponential(5) //2.12000e+1

Lưu ý rằng chúng ta đã mất độ chính xác như thế nào trong ví dụ đầu tiên.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: