Phương thức Number isNaN ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript isNaN () của đối tượng Number

NaNlà một trường hợp đặc biệt. Một số làNaNchỉ khi nóNaNhoặc nếu đó là một phép chia 0 cho 0, biểu thức trả vềNaN. Trong tất cả các trường hợp khác, chúng ta có thể vượt qua nó những gì chúng ta muốn nhưng nó sẽ trở lạifalse:

Number.isNaN(NaN) //true
Number.isNaN(0 / 0) //true

Number.isNaN(1) //false
Number.isNaN('Flavio') //false
Number.isNaN(true) //false
Number.isNaN({}) //false
Number.isNaN([1, 2, 3]) //false

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: