Phương thức Number isInteger ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript isInteger () của đối tượng Number

Trả về true nếu giá trị được truyền là số nguyên. Bất kỳ thứ gì khác, boolean, chuỗi, đối tượng, mảng, đều trả về false:

Number.isInteger(1) //true
Number.isInteger(-237) //true
Number.isInteger(0) //true

Number.isInteger(0.2) //false
Number.isInteger('Flavio') //false
Number.isInteger(true) //false
Number.isInteger({}) //false
Number.isInteger([1, 2, 3]) //false

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: