Vòng lặp for..of của JavaScript

Cácfor...ofloop là cách yêu thích của tôi để lặp trong JavaScript.

Nó kết hợp tính ngắn gọn củaforEachvòng lặp với khả năng phá vỡ.

Cú pháp là:

const list = ['a', 'b', 'c']

for (const item of list) { console.log(item) }

Bạn có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụngbreak:

const list = ['a', 'b', 'c']

for (const item of list) { console.log(item) if (item === ‘b’) break }

Bạn có thể bỏ qua một lần lặp lại bằng cách sử dụngcontinue:

const list = ['a', 'b', 'c']

for (const item of list) { if (item === ‘b’) continue console.log(item) }

Bạn có thể lấy chỉ mục của một lần lặp lại bằng cách sử dụngentries():

const list = ['a', 'b', 'c']

for (const [index, value] of list.entries()) { console.log(index) //index console.log(value) //value }

Lưu ý việc sử dụngconst. Cácfor..ofvòng lặp tạo một phạm vi mới trong mỗi lần lặp, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng một cách an toàn thay vìlet.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: