Sự khác biệt giữa null và undefined trong JavaScript là gì?


Hãy nói về những điểm tương đồng trước.

nullundefinedlà các kiểu nguyên thủy của JavaScript.

Nghĩa củaundefinedlà để nói rằng một biến đã được khai báo, nhưng nó không được gán giá trị.

let age //age is undefined
let age = null //age is null

Lưu ý: việc truy cập một biến chưa được khai báo sẽ làm tăngReferenceError: <variable> is not definedlỗi, nhưng điều này không có nghĩa là nóundefined.

Làm thế nào để bạn kiểm tra xem một biến là null? Ví dụ: sử dụng toán tử so sánhage === null

Tương tự cho không xác định:age === undefined

Trong cả hai trường hợp, bạn có thể kiểm tra:

if (!age) {

}

và điều này sẽ phù hợp với cả hainullundefined.

Bạn cũng có thể sử dụngtypeofnhà điều hành:

let age
typeof age //'undefined'

Mặc dunullđược đánh giá là một đối tượng, mặc dù nó là một kiểu nguyên thủy:

let age = null
typeof age //'object'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: