Một cách sử dụng kỳ lạ của dấu phẩy trong JavaScript

Gần đây tôi đã phát hiện ra một điều kỳ lạ nhưng có thể hữu ích trong JavaScript, liên quan đến toán tử dấu phẩy.

Tôi chủ yếu sử dụng dấu phẩy để phân tách các thuộc tính trong một đối tượng hoặc các mục mảng.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ chú ý nhiều đến việc sử dụng nó trong một biểu thức.

Thực hiện việc này:

('a', 'b')

Cả hai biểu thức (trong trường hợp này là chuỗi) đều được đánh giá và điều này trả về phần tử cuối cùng, biểu thức sau dấu phẩy cuối cùng. Trong ví dụ này, nó trả về'b'.

Bạn có thể gán giá trị cho một biến, như sau:

const letter = ('a', 'b')
letter === 'b' //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: