Toán tử gán JavaScript

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Toán tử gán JavaScript

Sử dụng toán tử gán=để gán giá trị cho một biến:

const a = 2
let b = 2
var c = 2

Toán tử này có một số phím tắt cho tất cả các toán tử số học cho phép bạn gán cho toán hạng đầu tiên là kết quả của các phép toán với toán hạng thứ hai.

Họ đang:

  • +=: bổ sung phân công
  • -=: phép trừ
  • *=: phép nhân
  • /=: phân công
  • %=: phần còn lại
  • **=: phép gán lũy thừa

Ví dụ:

let a = 0
a += 5 //a === 5
a -= 2 //a === 3
a *= 2 //a === 6
a /= 2 //a === 3
a %= 2 //a === 1

Để rõ ràng, các hoạt động trên được thực hiện lần lượt, vì vậyacuối cùng là 1, không phải 0

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: