Cách ghi một đối tượng JSON vào tệp trong Node.js

Khám phá cách lưu một đối tượng JSON vào tệp trong Node.js và truy xuất nó sau

Đôi khi, cách tốt nhất để lưu trữ một số dữ liệu trong ứng dụng Node.js là lưu nó vào hệ thống tệp.

Nếu bạn có một đối tượng có thể được tuần tự hóa thànhJSON, bạn có thể dùngJSON.stringify()phương pháp vàfsphương phápfs.writeFileSync()mà ghi đồng bộ một phần dữ liệu vào một tệp:

const fs = require('fs')

const storeData = (data, path) => { try { fs.writeFileSync(path, JSON.stringify(data)) } catch (err) { console.error(err) } }

Để truy xuất dữ liệu, bạn có thể sử dụngfs.readFileSync():

const loadData = (path) => {
  try {
    return fs.readFileSync(path, 'utf8')
  } catch (err) {
    console.error(err)
    return false
  }
}

Chúng tôi đã sử dụng một API đồng bộ, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng trả lại dữ liệu sau khi nhận được.

Chúng tôi cũng có thể quyết định sử dụng các phiên bản không đồng bộ,fs.writeFilefs.readFile, mặc dù mã sẽ thay đổi một chút, và tôi khuyên bạn nên đọc tạicách ghi tệp bằng Node.jscách đọc tệp bằng Node.jscho điều này.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: