Cách tải lại cửa sổ trình duyệt khi bạn lưu tệp

Một cách tiếp cận nhanh chóng và đơn giản

Tôi đang làm việc trên một trang web bằng HTML + JS vani và tôi đã bỏ lỡ một trong những tính năng tốt nhất được cung cấp bởi các gói khởi động nhanh đó như create-react-app hoặc Vue CLI: tải lại trang khi tôi lưu tệp trong trình chỉnh sửa mã.

Cách đơn giản nhất mà tôi tìm thấy là cài đặtbrowser-sync:

npm install -g browser-sync

sau đó chạy nó trong thư mục dự án của bạn:

browser-sync start --server --files "."

Lệnh trên theo dõi tất cả các tệp trong thư mục hiện tại (và tất cả các thư mục con) để biết các thay đổi và khởi chạy máy chủ web trên cổng 3000, mở cửa sổ trình duyệt để kết nối với máy chủ.

Bất kỳ khi nào bạn thay đổi tệp, trình duyệt sẽ làm mới.

Rất hữu ích trong khi tạo mẫu!