Cách hợp nhất hai đối tượng trong JavaScript

Tìm hiểu cách hợp nhất 2 đối tượng JavaScript và tạo một đối tượng mới kết hợp các thuộc tính


ES6vào năm 2015 đã giới thiệunhà điều hành trải rộng, đó là cách hoàn hảo để hợp nhất hai đối tượng đơn giản thành một:

const object1 = {
  name: 'Flavio'
}

const object2 = { age: 35 }

const object3 = {…object1, …object2 }

Nếu cả hai đối tượng có thuộc tính trùng tên, thì thuộc tính đối tượng thứ hai sẽ ghi đè đối tượng đầu tiên.

Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là sử dụng Lodash vàmerge()phương pháp, sẽ thực hiện hợp nhất sâu hơn, hợp nhất các thuộc tính đối tượng và mảng một cách đệ quy.

Xem tài liệu về nó trên Lodash docs.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: