Cách nối hai chuỗi trong JavaScript

Tìm hiểu cách kết hợp các chuỗi bằng JavaScript

JavaScript, giống như bất kỳ ngôn ngữ tốt nào, có khả năng nối 2 (hoặc nhiều hơn, tất nhiên) chuỗi.

Làm sao?

Chúng ta có thể sử dụng+nhà điều hành.

Nếu bạn có một chuỗinamevà một chuỗisurname, bạn cũng có thể chỉ định nhữngfullnamebiến như thế này:

const fullname = name + surname

Nếu bạn không muốn khởi tạo một biến mới, bạn có thể sử dụng+=toán tử để thêm chuỗi thứ hai vào chuỗi đầu tiên:

name += surname

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụngconcat()phương thức của đối tượng String, trả về một chuỗi mới nối chuỗi mà bạn gọi là phương thức này, với đối số của phương thức:

const fullname = name.concat(surname)

Tôi thường đề xuất tuyến đường đơn giản nhất (cũng có thể nhanh hơn) sử dụng+(hoặc là+=) nhà điều hành.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: