Cách nối hai mảng trong JavaScript

Tìm hiểu cách hợp nhất hai hoặc nhiều mảng bằng JavaScript

Giả sử bạn có hai mảng:

const first = ['one', 'two']
const second = ['three', 'four']

và bạn muốn hợp nhất chúng thành một mảng duy nhất

Làm thế nào bạn có thể làm như vậy?

Cách hiện đại là sử dụng toán tử hủy cấu trúc, để tạo một mảng hoàn toàn mới:

const result = [...first, ...second]

Đây là những gì tôi đề nghị. Lưu ý rằng toán tử này đã được giới thiệu trong ES6, vì vậy các trình duyệt cũ hơn (đọc: Internet Explorer) có thể không hỗ trợ nó.

Nếu bạn muốn một giải pháp cũng hoạt động với các trình duyệt cũ hơn, bạn có thể sử dụngconcat()phương thức có thể được gọi trên bất kỳ mảng nào:

const result = first.concat(second)

Cả hai phương thức sẽ tạo ra một mảng mới mà không cần sửa đổi các mảng hiện có.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: