Cách khởi tạo một mảng mới với các giá trị trong JavaScript

Tìm hiểu cách bạn có thể khởi tạo một mảng mới với một bộ giá trị trong JavaScript

Giải pháp đơn giản:

Array(12).fill(0)

fill()là một phương pháp mới được giới thiệu trongES6.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: