Cách ẩn một phần tử DOM bằng JavaScript thuần túy

Tìm hiểu cách ẩn và sau đó hiển thị lại các phần tử trong JavaScript vani

Làm cách nào để ẩn một phần tử DOM bằng JavaScript thuần túy?

Mọi phần tử đều thể hiện mộtstylethuộc tính mà bạn có thể sử dụng để thay đổi các thuộc tính tạo kiểu CSS.

Bạn có thể đặtdisplaythuộc tính 'none' (giống như bạn làm trong CSS,display: none;):

element.style.display = 'none'

Để hiển thị lại nó, hãy đặt nó trở lạiblockhoặc làinline:

element.style.display = 'block'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: