Làm cách nào để lấy phần tử cuối cùng của một mảng trong JavaScript?

Tìm hiểu cách lấy phần tử cuối cùng của một mảng trong JavaScript

Giả sử bạn có một mảng, như thế này:

const colors = ['red', 'yellow', 'green', 'blue']

Làm thế nào bạn có thể nhận được mục cuối cùng trong mảng?

Trong trường hợp này mảng có 4 mục.

Bạn biết rằng bạn có thể nhận được vật phẩm đầu tiên bằng cách sử dụngcolors[0], lần thứ hai sử dụngcolors[1]và như thế.

Để có đượcCuối cùngmà không cần biết trước nó chứa bao nhiêu mục, bạn có thể sử dụnglengthđể xác định nó và vì số mảng bắt đầu từ 0, bạn có thể chọn mục cuối cùng bằng cách tham chiếu<array>.length - 1mục.

Trong trường hợp này:

const lastItem = colors[colors.length - 1]

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: