Cách lấy chỉ mục của một lần lặp trong vòng lặp for-of trong JavaScript

Vòng lặp for-of, được giới thiệu trong ES6, là một cách tuyệt vời để lặp qua một mảng:

for (const v of ['a', 'b', 'c']) {
  console.log(v)
}

Làm cách nào bạn có thể lấy chỉ mục của một lần lặp?

Vòng lặp không cung cấp bất kỳ cú pháp nào để thực hiện việc này, nhưng bạn có thể kết hợp cú pháp hủy cấu trúc được giới thiệu trongES6với việc gọientries()phương thức trên mảng:

for (const [i, v] of ['a', 'b', 'c'].entries()) {
  console.log(i, v)
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: