Cách tạo một số ngẫu nhiên giữa hai số trong JavaScript

Cách đơn giản nhất có thể để chọn ngẫu nhiên một số giữa hai

Sử dụng kết hợpMath.floor()Math.random().

Một dòng mã đơn giản này sẽ trả về cho bạn một số từ 1 đến 6 (bao gồm cả hai):

Math.floor(Math.random() * 6 + 1)

Có 6 kết quả có thể xảy ra ở đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: